Úvod

Prevádzkovateľ osobných údajov Pricewise, s.r.o., so sídlom na adrese Grösslingova 52, 811 09 Bratislava IČO: 45 403 333, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63155/B sa zaväzuje chrániť osobné údaje dotknutých osôb v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov).  Ustanovená zodpovedná osoba je Mgr. Alžbeta Krejčiová, e-mail: alzbeta.krejciova@pricewise.sk

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané, alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.

 

Prečo zhromažďujeme osobné údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na účely:

 • poskytovania služieb, o ktoré ste požiadali,
 • vyhodnocovania žiadostí o zamestnanie,
 • priameho marketingu.


Právny základ

Naša spoločnosť postupuje podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

 • súhlas Vás ako dotknutej osoby so spracúvaním Vašich osobných údajov
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona – pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

 

Aké údaje zhromažďujeme

Ak sa nás rozhodnete kontaktovať ohľadne ponuky našich služieb, prípadne zabezpečenia workshopov alebo školení, kategórie údajov, ktoré budeme za účelom odpovede na Váš dopyt o Vás uchovávať, sú:

 • Identifikačné údaje – ako sú napr. Vaše meno a priezvisko, dátum narodenia a pod.,
 • Demografické údaje – ako sú napr. Váš dátum narodenia, miesto narodenia a pod.,
 • Adresné údaje – ako sú napr. adresa Vášho trvalého a prechodného pobytu, korešpondenčná adresa a pod.
 • Platobné údaje – tj. údaje o čísle Vášho bankového účtu,
 • Iné osobné údaje uvedené vo Vami zaslanej dokumentácii.

 

Vaše osobné údaje spracúvame iba primeraným spôsobom za účelom, na ktorý boli poskytnuté a kvôli poskytnutiu informácií o našich úspechoch, aktivitách a témach, ktorým sa venujeme. Osobné údaje môže spracúvať v mene Pricewise aj tretia osoba - sprostredkovateľ, s ktorým máme uzatvorenú osobitnú zmluvu a ktorý je touto zmluvou viazaný.

 

V prípade, že sa nás rozhodnete kontaktovať ohľadne žiadosti o zamestnanie, za týmto účelom spracúvame osobné údaje v rozsahu potrebnom na zaradenie uchádzača o zamestnanie – dotknutej osoby do výberového konania na požadovanú pracovnú pozíciu. Za účelom vyhodnotenia žiadosti o zamestnanie a splnenia si zákonných povinností  

Pricewise ako zamestnávateľa z hľadiska pracovnoprávnych predpisov a predpisov práva sociálneho zabezpečenia, uchovávame dotknuté osoby v internej databáze uchádzačov o zamestnanie. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce). K automatizovanému spracúvaniu osobných údajov nedochádza.


Kategórie osobných údajov, ktoré uchovávame, sú:

 • Identifikačné údaje – ako sú napr. Vaše meno a priezviko, dátum narodenia a pod.;
 • Demografické údaje – ako sú napr. Váš dátum narodenia, miesto narodenia a pod.;
 • Adresné údaje – ako sú napr. adresa Vášho trvalého a prechodného pobytu, korešpondenčná adresa a pod.,
 • Platobné údaje – t.j. údaje o čísle Vášho bankového účtu,
 • Osobné údaje uvedené v zaslanom profesijnom životopise, motivačnom liste alebo inej dokumentácii.

 

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na splnenie účelu spracovania. To znamená, že Vaše osobné údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme potom, čo vyberieme vhodného kandidáta, najdlhšie však 6 mesiacov od prvej interakcie.

Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi HR smernicami o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie Vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.


Zdroje osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo z Vami zaslanej korešpondencie, poprípade verejne dostupných sociálnych sietí (LinkedIn, Facebook, Profesia).

 

Osoby spracúvajúce Vaše údaje

Osobné údaje môže spracúvať v mene Pricewise aj tretia osoba sprostredkovateľ, s ktorým máme uzatvorenú osobitnú zmluvu a ktorý je touto zmluvou viazaný a zabezpečí rovnakú ochranu Vašich osobných údajov, akú Vám poskytujeme aj my.


Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. 


Bezpečnostné opatrenia

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili.

Využívame pri svojej činnosti aj cloudové riešenia pre internú komunikáciu, či komunikáciu so sesterskými spoločnosťami. Tieto riešenia využívame predovšetkým na zvýšenie produktivity a mobility zamestnancov, internú́ spoluprácu na dokumentoch a informačných aktívach jednotlivých oprávnených osôb. Používame webové́ portály na spoluprácu medzi našimi zamestnancami a partnermi, na zdieľanie a vytváranie informácií. Za účelom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení́ používame moderné technické́ a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát.

 

Aké máte práva

Vy ako dotknutá osoba máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 

 • účely spracúvania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, informácie o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • informácie o existencii Vašich práv ako dotknutej osoby, ktoré zároveň uvádzame aj nižšie v tomto dokumente;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

 

Ako dotknutá osoba máte teda nasledujúce práva:

 

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

 

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

 

Právo na opravu

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu.


Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: office@pricewise.sk

 

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Ste oprávnení podať sťažnosť na dozorný orgán. V prípade otázok prosím kontaktujte zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov: Mgr. Alžbeta Krejčiová, e-mail: alzbeta.krejciova@pricewise.sk

Bratislavská pobočka

Ružová dolina 8, 821 09, Bratislava Slovenská Republika +421 905 937 773 office@pricewise.sk

Pražská pobočka

Na Perštýně 342/1, 110 00, Praha Česká Republika +420 731 618 725 office@pricewise.cz

DPO

Zodpovedná osoba Mgr. Alžbeta Krejčiová +421 915 916 331 alzbeta.krejciova@pricewise.sk